Concursurile Winners

Concursurile Winners

Dacă doriți să primiți
informații actualizate
despre Concursurile Winners,
introduceți emailul dvs. aici:

Publicitate

          publicitate

          publicitate
Let’s Do It, Romania!

Programa Winners - Limba Franceză

înapoi

PROGRAMA WINNERS PENTRU CONCURSUL DE LIMBA FRANCEZĂ

SEM.I

CLASA A V-A

CONȚINUTURI
ORGANIZARE TEMATICĂ.
- Copilul despre sine: date personale, însuşiri fizice.
- Familia: membrii familiei.
- Camera personală.
- Școala: obiectele şcolarului.
- Zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile, exprimarea datei.
- Activităţi ludice: jocuri.
- Elemente de cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cântece şi poezii.

ACTE DE VORBIRE.
1. a saluta, a răspunde la salut;
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva;
3. a identifica elemente din mediul familiar;
4. a descrie persoane, obiecte;
5. a localiza persoane, obiecte;
6. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 1
I. Fonetică, ortografie şi ortoepie: sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică alfabetul; apostroful; accentele grafice.
II. Lexic: cuvinte, sintagme, corespunzătoare realizării actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse.
III. Gramatică.
Substantivul: substantive comune la singular şi plural (în -s); exprimarea apartenenţei (de+ nume de persoană).
Articolul: articolul hotărât, nehotărât.
Adjectivul: adjectivul calificativ (forme uzuale) şi de culoare; locul adjectivelor uzuale, acordul în gen şi număr (elementele de bază); adjectivul posesiv, (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses).
Numeralul: numeralul cardinal (1-30).
Pronumele: pronumele personal subiect, pronumele interogative qui, que, (qui est-ce?, qu'est-ce que c'est?).
Verbul: verbul la indicativ prezent pentru verbele uzuale de grupa I (parler, aimer, s'appeler sing.); verbele neregulate aller, faire şi verbele auxiliare; forma negativă şi interogativă (intonaţia melodică şi perifrastică); galicismul c'est şi ce n'est pas; expresia impersonală uzuală: il y a.
Adverbul: adverbul: de afirmaţie (oui), negaţie (non, ne...pas), interogativ (où, comment, combien?), de
loc (ici).
Prepoziţia: prepoziţii uzuale (à, de, sous, sur, dans, devant, derrière, avec).
Conjuncţia: conjuncţii uzuale.


CLASA A VI-A

CONȚINUTURI
ORGANIZARE TEMATICĂ
Copilul despre sine: date personale, părţile corpului, starea sănătăţii.
Familia: membrii familiei şi profesiile lor.
Locuinţa: încăperi, mobilier.
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul / satul (instituţii), convorbiri telefonice.
Vremea: caracteristicile climatice.
Activităţi: momentele zilei, exprimarea orei, activităţi şcolare, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber.
Elemente de cultură şi civilizaţie: cântece şi poezii.

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta, a răspunde la salut (îmbogăţire);
2. a descrie persoane;
3. a propune ceva cuiva; a formula o invitaţie;
4. a accepta şi a refuza o invitaţie;
5. a cere cuiva ceva;
6. a vorbi despre activităţi curente;
7. a relata activităţi la prezent/viitor.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 2
I. Fonetică şi ortografie: corespondenţa fonem/ grafem, la liaison.
II. Lexic: cuvinte, sintagme, corespunzătoare realizării actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse (200 de unităţi lexicale).
III. Morfologie.
Substantivul: substantive comune şi proprii, mărcile pluralului neregulat (forme în -x).
Adjectivul: calificativ (beau, bel/ belle, nouveau, nouvel/ nouvelle), posesiv (notre, votre, leur, nos, vos, leurs), demonstrativ (singular şi plural), numeral cardinal (30-60).
Pronumele: interogative (qui, que).
Verbul: verbe pronominale uzuale de grupa I (se laver, s'appeler, s'habiller), indicativ prezent, verbe uzuale din grupele I, II, III (partir, prendre, lire, voir, savoir, écrire, pouvoir şi vouloir) la, indicativ prezent, viitorul apropiat,
imperativul, expresii verbale uzuale: avoir faim/ soif/ mal/ sommeil/ chaud/ froid), forma negativă şi interogativă,
expresii verbale impersonale: il fait beau/ mauvais/ froid/ chaud, il pleut, il neige.
Adverbul: de mod (cele mai frecvente în comunicare) de timp (aujourd'hui, bientôt, maintenant), interogativ (où, quand, combien, pourquoi).
Prepoziţii uzuale: en, par, avec, à, de.
Conjuncţia: et, mais, parce que.

CLASA A VII-A

CONȚINUTURI
ORGANIZARE TEMATICĂ
- Universul personal: îmbrăcăminte, cumpărături: gusturi şi preferinţe.
- Mediul înconjurător: plante şi animale.
- Oameni şi locuri: obiective turistice şi culturale; diversitatea spaţiului francofon.
- Obiceiuri şi tradiţii: sărbătorile tradiţionale şi de familie.
- Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din B.D., literatura pentru copii, cinematografie.

ACTE DE VORBIRE
1. a compara calităţi;
2. a exprima preferinţe;
3. a cere şi a da indicaţii de orientare;
4. a situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la trecut şi la viitor);
5. a cere şi a da informaţii practice (de timp/ loc);
6. a exprima sentimente (satisfacţie, bucurie);
7. a exprima cantitatea;
8. a descrie un personaj.
Ele pot fi prezentate explicit, cu realizările lingvistice corespunzătoare, sau implicit în texte situaţionale.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
I. Fonetică, ortografie şi ortoepie: legătura obligatorie, accentul, intonaţia.
II. Lexic şi semantică: cuvinte, sintagme, corespunzătoare realizării actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse
200 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme); relaţii semantice (sinonime, antonime).
III. Morfologie.
Substantivul: construcţii cu prepoziţia à şi de.
Articolul: partitiv, înlocuirea cu prepoziţia de.
Adjectivul: calificativ - grade de comparaţie regulate, numeral cardinal (60-100).
Pronumele: personal cu funcţie de complement direct şi indirect.
Verbul: indicativul prezent al verbelor (sistematizare), perfectul compus (afirmativ, negativ, interogativ) al verbelor conjugate cu avoir (verbe auxiliare, verbe de gr. I, gr. II şi gr. III de mare frecvenţă) şi cu être (aller, venir, partir), viitorul simplu gr.I, gr. a II-a, verbe auxiliare.
Adverbul (elemente frecvente în comunicare): adverbe de mod (reluare şi diversificare), adverbe de cantitate,
adverbe de timp.
Prepoziţia (elemente frecvente în comunicare).
Conjuncţii uzuale: et, mais, donc.
Propoziţia imperativă.

 


CLASA A VIII-A

CONȚINUTURI.
ORGANIZARE TEMATICĂ.
- Universul personal: prietenia, relaţii între tineri (corespondenţă, schimburi şcolare).
- Mediul înconjurător.
- Timpul liber: excursii, tabere, călătorii.
- Mijloace moderne de comunicare şi informare: telefonia mobilă şi mass-media.
- Elemente de cultură şi civilizaţie: personalităţi din spaţiul francofon.

ACTE DE VORBIRE.
1. a iniţia şi a încheia o conversaţie;
2. a exprima şi a cere o opinie;
3. a exprima gusturi;
4. a accepta/ a refuza o propunere;
5. a exprima acordul şi dezacordul;
6. a face o urare, a felicita;
7. a se scuza şi a răspunde la scuze;
8. a exprima sentimente (nelinişte, teamă).
Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza tematicii abordate, în funcţie de nivelul acumulării lexico-gramaticale.
Ele pot fi prezentate explicit, cu realizările lingvistice corespunzătoare, sau implicit în texte situaţionale.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII.
I. Fonetică, ortografie şi ortoepie: accentele.
II. Lexic: cuvinte, sintagme, corespunzătoare realizării actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime).
III. Morfologie.
Articolul: cazuri de suprimare a articolului partitiv.
Adjectivul: adjectivul şi pronumele nehotărât (forme frecvente): tout, quelqu'un, personne, rien, on
adjectivul numeral cardinal de la 100 la 1000 şi ordinal 1-20.
Pronumele: personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate) pronumele relativ simplu (qui, que, quoi, où, dont).
Verbul: prezent, perfect compus, viitor - sistematizare, imperfectul, mai mult ca perfectul.
Adverbul (elemente cu mare frecvenţă în comunicare): adverbe de mod, adverbe de cantitate, adverbe de timp (reluare şi diversificare), adverbe de negaţie.
Prepoziţii şi conjuncţii (elemente cu mare frecvenţă în comunicare).

 

CLASA a IX-a

TEME
DOMENIUL PERSONAL
- Viaţa personală (locuinţă, cumpărături, alimentaţie, sănătate , sport)
- Universul adolescenţei (stiluri de viaţă), activităţi de timp liber.
DOMENIUL PUBLIC
-Țări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
-Aspecte din viaţa socială (locuri şi servicii publice)
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
-Universul cultural francez - trecut şi prezent - obiceiuri şi tradiţii; personalităţi din sfera artistică/literară / ştiinţifică/sportivă.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
LEXIC
- cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice
- relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime)
GRAMATICĂ
Articolul şi substantivul
- articolul hotărât şi nehotărât
- cazuri de substituire a articolului partitiv
Adjectivul
- adjectivul nehotărât (formele frecvente)
- adjectivul numeral cardinal
Pronumele
- pronumele personale complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă)
- pronumele adverbiale en şi y
Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor
- modul condiţional: condiţionalul prezent.

CLASA a X-a

TEME
DOMENIUL PERSONAL
- Relaţii interpersonale în familie şi în societate
- Viaţa personală (locuinţa, alimentaţie, hobby, activităţi de timp liber)
- Universul adolescenţei (viaţa cotidiană), stiluri de viaţa
DOMENIUL PUBLIC
-Țări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
-Aspecte din viaţa socială (locuri şi servicii publice)
- Mediul inconjurator
DOMENIUL OCUPAȚIONAL
- Cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională (activităţi şi profesiuni)
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
- Elemente importante din universul cultural francez şi francofon (de exemplu : datini, obiceiuri,
sărbători tradiţionale, mâncăruri specifice etc.)
- Mass-media, literatura pentru tineret
- Personalităţi din sfera culturală / ştiinţifică / sportivă

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
LEXIC
- cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice
- relaţii semantice (sinonime, omonime)
GRAMATICĂ
Adjectivul
- adjectivul numeral cardinal
Pronumele
- pronumele demonstrative
- pronumele personale complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă)
- pronumele posesiv
- pronumele relativ simplu şi compus
Verbul
- modul indicativ prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente) şi contexte de utilizare de mare frecvenţă
- acordul participiului trecut.

CLASA a XI-a

TEME
DOMENIUL EDUCAȚIONAL
- Viaţa culturală şi lumea artelor;
- Patrimoniul socio-cultural european;
- Repere culturale ale spaţiului lingvistic francofon - trecut şi prezent.
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
GRAMATICĂ
- Adjectivul: comparaţia neregulată
- Verbul: construcţii cu infinitivul
- Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
- Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de mod; conjuncţii; locuţiuni.
- Sintaxă: fraza condiţională corespondenţa timpurilor.

CLASA a XII-a

TEME
DOMENIUL PERSONAL
- Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber).
DOMENIUL PUBLIC
- Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/strategii de utilizare a resurselor);
- Mass-media.
DOMENIUL EDUCAȚIONAL
- Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
- Viaţa culturală şi lumea artelor;
- Patrimoniul socio-cultural european;
- Repere culturale ale spaţiului lingvistic francofon - trecut şi prezent.
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
GRAMATICĂ
- Verbul: diateza pasivă
- Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
- Cuvinte de legătură: conjuncţii; locuţiuni
- Sintaxă: fraza condiţională corespondenţa timpurilor; vorbirea directă şi indirectă.

 

Sem. II

CLASA I, a II-a şi a III-a sem. II

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: nume, sex, vârstă, naţionalitate, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului,
îmbrăcăminte, jucării şi jocuri
- Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie
- Casa: încăperi, mobilă
- Școala: obiecte şcolare, activităţi specifice
- Animale: denumire
- Vremea: anotimpuri; caracteristici climatice
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul / satul (clădiri)
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cântece şi poezii
FUNCȚII COMUNICATIVE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a identifica / a descrie elemente din universul familiar (obiecte, persoane, locuri)
4. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
5. a localiza persoane, obiecte, acţiuni
6. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
7. a propune / a cere cuiva să facă ceva
8. a relata activităţi (la prezent)
9. a exprima ceea ce îţi place (aimer + substantiv /verb la infinitiv) şi ceea ce nu îţi place
10. a felicita; a face o urare ( formule uzuale: aniversare, călătorie,etc.)
11. a exprima o dorinţă (vouloir + substantiv / verb la infinitiv)
GRAMATICĂ
-ᅠSubstantivul
substantive comune, la singular şi plural
exprimarea apartenenţei (de + substantiv)
-ᅠArticolul
hotărât, nehotărât
forme contractate ale articolului hotărât
-ᅠPronumele
pronumele personal subiect (forme neaccentuate)
pronumele on (= nous)
-ᅠAdjectivul
adjectivul calificativ (forme uzuale: petit, grand) şi de culoare
acordul în gen şi număr
adjectivul posesiv ( mon, ton, son, ma, ta ,sa)
adjectivul numeral cardinal ( de la 1 la 10)
-ᅠVerbul
indicativul prezent : verbe uzuale de grupa I, singular şi plural (ex.: parler, dessiner, aimer,
s'appeller etc.); verbe neregulate (aller, vouloir); verbe auxiliare (avoir, être), la forma
afirmativă, negativă şi interogativă
imperativul
galicismul : c'est , ce n'est pas
verbe şi expresii impersonale : il y a, il fait beau / mauvais / chaud / froid, il neige, il pleut
-ᅠAdverbe
adverbe de afirmaţie (oui) şi de negaţie (non, ne ... pas)
adverbe interogative (où? comment?)
adverbe de loc ( ici, là-bas)
-ᅠPrepoziţii
principalele prepoziţii ( sur, sous, dans, devant, derrière, avec)

CLASA a IV-a, sem. II

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: nume, sex, vârstă, naţionalitate, adresă, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului, îmbrăcăminte, jocuri şi jucării
- Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana
- Casa: încăperi, mobilă
- Școala: obiecte şcolare, activităţi specifice
- Animale: denumire, caracteristici
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice
- Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul / satul (clădiri, mijloace de transport), corespondenţă şcolară
- Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente (ex.: a vorbi la
telefon, a face cumpărături etc.), activităţi pentru timpul liber
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de monumente, cântece şi poezii, nume de oraşe
FUNCȚII COMUNICATIVE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a angaja şi a încheia un schimb verbal (convorbire telefonică sau discuţie faţă în faţă)
4. a identifica / localiza / descrie elemente din universul familiar (obiecte, persoane, animale, locuri)
5. a cere şi a da informaţii uzuale (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
6. a face o urare, a felicita
7. a propune şi a cere cuiva să facă ceva
8. a relata activităţi: la prezent
9. a relata activităţi: la trecut
10. a exprima o stare fizică
11. a formula şi a accepta o invitaţie
GRAMATICĂ
-ᅠSubstantivul
substantive comune şi proprii
mărcile pluralului neregulat (forme în ~ x)
-ᅠArticolul
hotărât , nehotărât (actualizare şi sistematizare)
articolul partitiv
-ᅠPronumele
pronumele personale subiecte (forme accentuate)
pronumele interogativ (Qui? Qu'est-ce que?)
-ᅠAdjectivul
adjectivul calificativ (beau, belle, beaux, belles; nouveau, nouvelle, nouveaux, nouvelles)
adjectivul posesiv ( mes, tes, ses, notre, votre, leur)
adjectivul demonstrativ
adjectivul numeral cardinal (de la 1 la 30)
-ᅠVerbul
indicativul prezent : verbe uzuale de grupa I, II şi III (partir, prendre, faire, voir, pouvoir),
singular şi plural; verbe reflexive uzuale (ex.: se présenter, se préparer, se laver, s'habiller etc.);
la forma afirmativă, negativă şi interogativă (intonaţia melodică, perifrastică, prin inversiunea
subiectului)
perfectul compus cu avoir, verbe uzuale de grupa I, II şi III (ex.: prendre, pouvoir, voir)
verbe şi expresii impersonale : il fait beau / mauvais / chaud / froid,; il neige, il pleut; avoir
mal, avoir soif, avoir faim, avoir sommeil;
-ᅠAdverbe
adverbul de cantitate (beaucoup, peu)
adverbul de timp (aujourd'hui, maintenant, hier)
adverbul interogativ ( où? quand? combien? pourquoi?)
-ᅠPrepoziţii
principalele prepoziţii ( en, par) şi locuţiuni spaţiale
-ᅠConjuncţii
conjuncţii de coordonare ( et, mais)


CLASA a V-a, sem. II

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: date personale, însuşiri fizice
- Familia: membrii familiei
- Camera personală
- Școala: obiectele şcolarului
- Zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile, exprimarea datei
- Activităţi ludice : jocuri
- Elemente de cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, denumiri geografice, cântece şi
Poezii
FUNCTII COMUNICATIVE
1. a saluta, a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a identifica elemente din mediul familiar
4. a descrie persoane, obiecte
5. a situa in spatiu persoane, obiecte
6. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
GRAMATICĂ
-ᅠSubstantivul
substantive comune la singular şi plural (în -s); exprimarea apartenenţei (de+ nume de
persoană)
-ᅠArticolul
articolul hotărât, nehotărât
-ᅠAdjectivul
adjectivul calificativ (forme uzuale) şi de culoare; locul adjectivelor uzuale, acordul în gen şi
număr (elementele de bază); adjectivul posesiv, (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses)
-ᅠNumeralul
numeralul cardinal (1-30)
-ᅠPronumele
pronumele personal subiect
pronumele interogative qui, que, (qui est-ce?, qu'est-ce que c'est?)
-ᅠVerbul
verbul: indicativ prezent pentru verbele uzuale de grupa I (parler, aimer, s'appeler (sing.),
verbele neregulate: aller, faire şi verbele auxiliare; forma negativă şi interogativă (intonaţia
melodică şi perifrastică); galicismul c'est şi ce n'est pas; expresia impersonală uzuală: il y a
-ᅠAdverbul
adverbul: de afirmaţie (oui), negaţie (non, ne...pas), interogativ (où, comment, combien?), de loc (ici)
-ᅠPrepoziţia
prepoziţii uzuale (à, de, sous, sur, dans, devant, derrière, avec)
-ᅠConjuncţia
conjuncţii uzuale
-ᅠTipuri de fraze
Fraza asertivă
Fraza interogativă directă


CLASA A VI-A, sem. II


ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: date personale, părţile corpului, starea sănătăţii
- Familia: membrii familiei şi profesiile lor
- Locuinţa: încăperi, mobilier
- Școala: clasa, activitati scolare
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul
- Vremea: caracteristicile climatice
- Activităţi: momentele zilei, exprimarea orei, activităţi curente, activităţi pentru timpul
liber, convorbiri telefonice
- Elemente de cultură şi civilizaţie: cântece şi poezii, denumiri geografice din spatiul
francofon.
FUNCTII COMUNICATIVE
1. a saluta, a răspunde la salut
2. a descrie persoane
3. a propune ceva cuiva; a formula o invitaţie
4. a accepta şi a refuza o invitaţie
5. a cere cuiva ceva
6. a relata activităţi la prezent/viitor
GRAMATICĂ
-ᅠSubstantivul
substantive comune şi proprii, mărcile pluralului neregulat (forme în -x)
-ᅠAdjectivul
calificativ, posesiv (notre, votre, leur, nos, vos, leurs), demonstrativ (singular şi plural),
numeral cardinal (30-60)
-ᅠPronumele
interogative ( reluare si consolidare)
-ᅠVerbul
verbe pronominale uzuale de grupa I (se laver, s'appeler, s'habiller), indicativ prezent
verbe uzuale din grupele I, II, III (partir, prendre, lire, voir, savoir, écrire, pouvoir şi vouloir)
la indicativ prezent
viitorul apropiat
imperativul
expresii verbale uzuale: avoir faim/ soif/ mal/ sommeil/ chaud/ froid), forma negativă şi interogativă
expresii verbale impersonale: il fait beau/ mauvais/ froid/ chaud, il pleut, il neige
-ᅠAdverbul
de mod (cele mai frecvente în comunicare) de timp (aujourd'hui, bientôt, maintenant),
interogativ (où, quand, combien, pourquoi)
-ᅠPrepoziţii si conjunctii frecvente in comunicare
-ᅠTipuri de fraze
Fraza interogativă directă, fraza imperativa


CLASA A VII-A, sem. II


FUNCTII COMUNICATIVE
- Universul personal: îmbrăcăminte, cumpărături: gusturi şi preferinţe.
- Mediul înconjurător: plante şi animale
- Oameni şi locuri: obiective turistice şi culturale; diversitatea spaţiului francofon.
- Obiceiuri şi tradiţii: sărbătorile tradiţionale şi de familie.
- Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din B.D., literatura pentru copii, Cinematografie
FUNCTII COMUNICATIVE
1. a compara calităţi
2. a exprima preferinţe
3. a cere şi a da indicaţii de orientare
4. a situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la trecut şi la viitor)
5. a cere şi a da informaţii practice (de timp/ loc)
6. a exprima sentimente (satisfacţie, bucurie)
7. a exprima cantitatea
8. a descrie un personaj
GRAMATICĂ
-ᅠSubstantivul
construcţii cu prepoziţia à şi de
-ᅠArticolul
partitiv; înlocuirea cu prepoziţia de
-ᅠAdjectivul
calificativ - grade de comparaţie regulate
numeral cardinal (60-100)
-ᅠPronumele
personal cu funcţie de complement direct şi indirect; pronumele interogativ
-ᅠVerbul
indicativul prezent al verbelor (sistematizare)
perfectul compus (afirmativ, negativ, interogativ) al verbelor conjugate cu avoir (verbe
auxiliare, verbe de gr. I, gr. II şi gr. III de mare frecvenţă) şi cu être (aller, venir, partir);
viitorul simplu gr.I, gr. a II-a, verbe auxiliare
-ᅠAdverbul
adverbe de cantitate
adverbe de timp
adverbe de mod
-ᅠPrepoziţia (elemente frecvente în comunicare)
-ᅠConjuncţii uzuale et, mais, donc.
-ᅠTipuri de fraze
Fraza exclamativă

 

CLASA A VIII-A, sem. II


ORGANIZARE TEMATICĂ
- Universul personal: prietenia, relaţii între tineri (corespondenţă, schimburi şcolare)
- Mediul înconjurător
- Timpul liber: excursii, tabere, călătorii
- Mijloace moderne de comunicare şi informare: telefonia mobilă şi mass-media
- Elemente de cultură şi civilizaţie: personalităţi din spaţiul francofon
FUNCTII COMUNICATIVE
1. a iniţia şi a încheia o conversaţie
2. a exprima şi a cere o opinie
3. a exprima gusturi
4. a accepta/ a refuza o propunere
5. a exprima acordul şi dezacordul
6. a face o urare, a felicita
7. a se scuza şi a răspunde la scuze
8. a exprima sentimente (nelinişte, teamă)
GRAMATICĂ
-ᅠArticolul
cazuri de suprimare a articolului partitiv
-ᅠAdjectivul
adjectivul şi pronumele nehotărât (forme frecvente)
adjectivul numeral cardinal de la 100 la 1000 şi ordinal 1-20
-ᅠPronumele
Pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate);
pronumele complemente ( consolidare);
pronumele relativ simplu (qui, que, quoi, où, dont)
-ᅠVerbul
prezent, perfect compus, viitor - sistematizare
imperfectul, mai mult ca perfectul
-ᅠAdverbul (elemente cu mare frecvenţă în comunicare)
adverbe de mod
adverbe de cantitate
adverbe de timp (reluare şi diversificare)
adverbe de negaţie
-ᅠPrepoziţii şi conjuncţii ( frecvente în comunicare)
-ᅠTipuri de fraze ( reluare si consolidare)


CLASA a IX-a, sem. II

- DOMENIUL PERSONAL
-ᅠViaţa personală (locuinţă, animale, cumpărături, alimentaţie, sănătate , sport )
-ᅠUniversul adolescenţei (stiluri de viaţă), activităţi de timp liber.
- DOMENIUL PUBLIC
-ᅠȚări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
-ᅠAspecte din viaţa socială (locuri şi servicii publice)
- DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
-ᅠUniversul cultural francez - trecut şi prezent - obiceiuri şi tradiţii; personalităţi din sfera artistică / literară / ştiinţifică / sportivă
GRAMATICĂ
-Adjectivul
- adjectivul calificativ :acordul şi gradele de comparaţie
- adjectivul posesiv şi demonstrativ
-Pronumele
- pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate)
- pronumele personale complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă)
- pronumele demonstrativ
-Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor
- modul condiţional: condiţionalul prezent; „si condiţional"


CLASA a X-a, sem. II


TEME
- DOMENIUL PERSONAL
Viaţa personală (locuinţă, animale, cumpărături, alimentaţie, sănătate, sport, hobby )
Universul adolescenţei (stiluri de viaţă), activităţi de timp liber.
- DOMENIUL PUBLIC
Țări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
Aspecte din viaţa socială (locuri şi servicii publice)
Relaţia cu instituţiile şi serviciile publice
Mediul înconjurător
- DOMENIUL OCUPAȚIONAL
Meserii, ocupaţii, activităţi, profesii
- DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
Universul cultural francez si francofon - trecut şi prezent - obiceiuri şi tradiţii; sarbatori tradiţionale, mâncăruri specifice ; personalităţi din sfera artistică / literară / ştiinţifică / sportivă
FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
• A exprima obligaţia
• A exprima o dorinţă sau o preferinţă
• A exprima intentia si ipoteza
• A relata evenimente/fapte/întâmplări din trecut
GRAMATICĂ
Adjectivul
- adjectivul posesiv şi demonstrativ
- adjectivul nehotărât
Pronumele
- pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate)
- pronumele personale complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi
imperativă)
- pronumele demonstrativ
- pronumele relativ simplu si compus
- pronumele nehotărât
Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor
- modul imperativ
- modul condiţional: condiţionalul prezent; „si condiţional", I, II, III
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente) şi contexte de utilizare de mare frecvenţă
- acordul participiului trecut.
Prepoziţii şi conjuncţii


CLASA a XI-a, sem. II


-DOMENIUL PERSONAL
Viaţa personală si comportamentul in societate
Universul afectiv al tinerilor
- DOMENIUL PUBLIC
Țări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
Telecomunicatii / transporturi moderne / mass-media
- DOMENIUL OCUPAȚIONAL
Aspecte semnificative, preocupări, proiecte legate de viitorul profesional
- DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
Universul cultural francez si francofon - trecut şi prezent - obiceiuri şi tradiţii; sarbatori tradiţionale, mâncăruri specifice ; personalităţi din sfera artistică / literară / ştiinţifică / sportivă
Tipuri de habitat si stiluri de viata
Regiuni / oraşe / situri de interes turistic şi cultural
Țări / regiuni francofone
Relaţiile franco-române / integrarea europeană
FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
1. A reformula un mesaj insistând asupra unui element
2. A pune în valoare un element al mesajului
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
I. LEXIC
- cuvinte, sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice
- relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte)
- câmpuri lexicale
- registre ale limbii franceze ( recunoaştere)
II. GRAMATICĂ
Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, perfectul simplu, viitor
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente) şi contexte de utilizare de mare frecvenţă ; subjonctivul trecut
- acordul participiului trecut, cazuri de non-acord al participiului trecut la verbele conjugate cu auxiliarul être
- concordanţa timpurilor la modul indicativ
Prepoziţii şi conjuncţii


CLASA a XII-a, sem. II

- DOMENIUL PERSONAL
Viaţa personală si comportamentul in societate
Pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială)
- DOMENIUL PUBLIC
Țări, regiuni, oraşe - obiective turistice şi culturale
Telecomunicatii / transporturi moderne / mass-media
Generaţia tânără si tehnologia informaţiei
- DOMENIUL EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL
Universul cultural francez si francofon - trecut şi prezent - obiceiuri şi tradiţii; sarbatori tradiţionale, mâncăruri specifice ; personalităţi din sfera artistică / literară / ştiinţifică / sportivă ; evenimente culturale, festivaluri.
Tipuri de habitat si stiluri de viata
Regiuni / oraşe / situri de interes turistic şi cultural
Țări / regiuni francofone in afara Europei
Relaţiile franco-române / integrarea europeană
FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
1. A solicita şi a oferi informaţii cu caracter general
2. A exprima interese, intenţii şi preferinţe legate de dezvoltarea personală
3. A exprima aprecieri asupra unei acţiuni / a unui produs concret sau abstract
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
I. LEXIC
- cuvinte, sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice
- relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte)
- conotaţie / denotaţie
- câmpuri lexicale
- registre ale limbii franceze ( recunoaştere)
II. GRAMATICĂ
Verbul
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, perfectul simplu, viitor
- modul condiţional: condiţionalul prezent; „si condiţional", I, II, III
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente) şi contexte de utilizare de mare frecvenţă ; subjonctivul trecut
- acordul participiului trecut, cazuri de non-acord al participiului trecut la verbele conjugate cu auxiliarul être
- concordanţa timpurilor la modul indicativ
- concordanţa timpurilor la modul subjonctiv (limba vorbită)
Prepoziţii şi conjuncţii
Exprimarea cauzei, concesiei, scopului, consecintei.

 
© Editura Succes Deplin din 2002 până în prezent. Toate drepturile rezervate. All rights reserved.